Takim me eksperten për kuadrin ligjor për fëmijët në situatë rruge

20 Janar, 20240
Zhvilluam një takim me eksperten për kuadrin ligjor për fëmijët në situatë rruge, për të shpjeguar masat ligjore për të ndihmuar familjet në kushte të vështira ekonomike. Këto familje shprehën të njëjtat shqetësime, si mungesa e qirasë, ndihmës ekonomike dhe papunësia si pasojë e mos arsimimit. Gjatë diskutimeve rezultoi se mos arsimimi është problem jo vetëm për këta prindër, por edhe “trashëgohet” nga fëmijët e tyre, të cilët në vend të shkollimit, e gjejnë veten duke lypur.
Në përpjekjet tona për të ndërgjegjësuar këta prindër se tejkalimi i kësaj situate të vështirë është në dorën e tyre, ne do t’i ndihmojmë në përgatitjen e dokumentacionit për bonusin e qirasë dhe regjistrimin e tyre në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Ndërkohë do të vazhdojmë procedurat për të aplikuar për bursa për fëmijët për të lehtësuar rikthimin e tyre në shkollë.
Ky aktivitet organizohet në kuadër të Programit “Fuqizojmë Komunitetin”, financuar nga USAID dhe zbatuar nga UNDP Albania në partneritet me Bashkinë Durrës dhe “Drejtësi Sociale”.
______________________________________________
We conducted a meeting with the expert for the legal framework for children in street situations, to explain legal measures to assist families in difficult economic conditions. These families expressed the same concerns, such as the lack of rent, economic assistance, and unemployment as a consequence of non-attendance at school. During the discussions, it appears that non-attendance is not only a problem for these parents but is also “inherited” by their children, who, instead of going to school, find themselves begging.
In our efforts to raise awareness among these parents that overcoming this difficult situation is in their hands, we will assist them in preparing documentation for rent bonus and registering them with the National Employment and Skills Agency. Meanwhile, we will continue the procedures to apply for scholarships for children to facilitate their return to school.
This event/activity is organized as part of “Improving Community resilience” (ICR) programme, with USAID funds, implemented by UNDP Albania in partnership with Municipality of Durrës and “Social Justice”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania