HomeTag

#legalAid

Vonesat në daljen e KEMP-it

Vonesa e daljes në Komisionin e Vlerësimit bio-psiko-social e detyroi zonjën të vijë nga Lezha për t’u interesuar në Tiranë. Së bashku kontaktuam me mjekun, i cili caktoi që zonja do të dalë në Komision në datën 24.01.2023. ******************** Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë...

Ndihmë për regjistrim tek zyra e punës

Ditën e djeshme paraligjori i Drejtësi Sociale në qytetin e Fierit, ndihmoi dy familje të rikthyera nga azili për tu regjistruar tek zyra punës si punëkërkues dhe më pas për të aplikuar për ndihmën ekonomike. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat”...

Informuam qytetarët e Vlorës nëpërmjet takimeve të drejtpërdrejta dhe shpërndarjes së fletpalosjeve, mbi ligjin “Për ndihmën juridike”, si dhe ofrimin e ndihmës ligjore parësore dhe dytësore nga ana jonë si organizatë.

Informuam qytetarët e Vlorës nëpërmjet takimeve të drejtpërdrejta dhe shpërndarjes së fletpalosjeve, mbi ligjin “Për ndihmën juridike”, si dhe ofrimin e ndihmës ligjore parësore dhe dytësore nga ana jonë si organizatë. Gjithashtu, identifikuam raste që do të ndjekim në vazhdim. Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për...

Pas vendimit të Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku konstatoi diskriminimin e z. A.R nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, Bashkia Tiranë, i’u drejtuam Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë me padi për dëmshpërblim.

Pas vendimit të Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku konstatoi diskriminimin e z. A.R nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, Bashkia Tiranë, i’u drejtuam Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë me padi për dëmshpërblim. Synojmë që rasti të kthehet precedent që institucionet shtetërore të nos mendojnë se e kanë...

Takime në terren në zonën e Nishtullës, si dhe Kthesa e Ariut me paraligjorin në qytetin e Durrësit.

Bashkë me paraligjorin në qytetin e Durrësit, zhvilluam takime në terren në zonën e Nishtullës, si dhe Kthesa e Ariut. Privatizimi banesave, mungesa e furnizimit me ujë të pijshëm, vonesa në vlerësimin nga Kempi Epror i ankimimit të vendimit për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar, ishin disa nga problematikat kryesore të familjeve rome...

Bashkia Devoll, kontaktuam me përfaqësues të zyrës së Shërbimeve Publike dhe Gjendjes Civile për të siguruar prova për procesin gjyqësor.

Ekziston e regjistruar ne gjendjen civile edhe pse ka ndërruar jetë 32 vite më parë. Bashkë me paraligjorin e Drejtësi Sociale në qytetin e Devollit kontaktuam me përfaqësues të zyrës së Shërbimeve Publike dhe Gjendjes Civile për të siguruar prova për procesin gjyqësor. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom...

Sëbashku me paraligjorin e Drejtësi Sociale, dhe përfaqësuesen e Zyrës Rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në qytetin e Korçës, zhvilluam takime me familjet rome dhe egjiptiane në zonën e ish-Gjeologjikut, dhe në zonën e “Fajancës”.

Sëbashku me paraligjorin e Drejtësi Sociale, dhe përfaqësuesen e Zyrës Rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në qytetin e Korçës, zhvilluam takime me familjet rome dhe egjiptiane në zonën e ish-Gjeologjikut, dhe në zonën e “Fajancës”. Gjatë takimeve identifikuam raste që do të ndiqen në vazhdim nga ana jonë për ti zgjidhur. “Kjo ndihmë...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania