HomeTag

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Pranohet kërkesa në shkallë të parë

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, pranoi kërkesën tonë për rrëzimin e ankimimit të Bashkisë Tiranë ndaj vendimit nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. KMD kishte konstatuar diskriminim të z. A.R nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, Bashkia Tiranë. Ankimimi i bashkisë në gjykatë u rrëzua sepse provuam që kërkesa...

KMD merr vendim pozitiv ndaj zonjës nga Vlora, urdhëron Bashkinë t’i ofrojë asaj një strehim të përshtatshëm

Zonja Dallandyshe nga qyteti i Vlorës jeton në kushte shumë të vështira, në kushtet e konflikteve të pronësisë. I jemi drejtuar Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i cili e gjeti me vend ankesën si formë e diskriminimit ndërsektorial dhe ka urdhëruar si më poshtë: Bashkia Vlorë brenda 30 ditëve duhet të sigurojë një strehim të përshtatshëm për...

Kavajë/ Diskriminim për shkak të “etnisë”, “racës”, “gjendjes ekonomike”

Një tjetër vendim pozitiv nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, pas shqyrtimit të ankesë së depozituar nga organizata Drejtësi Sociale për 36 familjet egjiptiane në qytetin e Kavajës për mos ofrim të energjisë elektrike dhe strehimit nga bashkia Kavajë për shkak të racës, etnisë dhe gjendjes ekonomike. Komisioneri konstatoi: 1.Diskriminim për shkak të “etnisë”, “racës”,...

Diskriminim për shkak të etnisë në vendin e punës

Një tjetër vendim pozitiv i Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi , lidhur me ankesën e ndjekur nga avokati i Drejtësi Sociale. “Konstatimin e diskriminimit, të ankuesit A. R, në të drejtën për punësim, për shkak të etnisë, nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, pranë Bashkisë Tiranë”. Tashmë, na pret beteja...

Seancë dëgjimore bashkia Kavajë/ Problematikë në lidhje me strehimin

Pranë zyrave të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, u zhvillua seanca dëgjimore për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës së 36 familjeve egjiptiane kundër bashkisë Kavajë, në lidhje me problemin e strehimit. Në seancë familjet u përfaqësuan nga avokati i organizatës “Drejtësi Sociale”. Gjatë seancës i qëndruam pretendimit se këto familje diskriminohen për shkak të “etnisë”...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania