HomeTag

#aksesinedrejtesi #ndihmeligjore #edukimligjor

Mbështetje për familjet e kthyera

Mbështetëm familjet e rikthyera nga azili duke i regjistruar djemtë në moshë aktive për punë në kurse profesionale, si dhe i pajisëm me vërtetimin si punëkërkues të papunë. Gjithashtu, aplikuan për përfitimin e ndihmës ekonomike deri në përfundimin e kursit. ************************************* Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian...

Ndihmë për marrjen në pyetje

Marrja në pyetje e personit që akuzohet për kryerjen e veprës penale është një fazë e rëndësishme e procesit penal. Për këtë arsye shoqëruam zonjën për ta mbrojtur dhe lehtësuar komunikimin gjatë marrjes në pyetje nga OPGJ-ja.

Regjistrimi i fëmijës së lindur jashtë vendit

Prej 15 vitesh nuk ka arritur dot të regjistrohet në regjistrin e gjendjes civile, pasi ka lindur jashtë vendit dhe nuk disponon asnjë dokument. Ju drejtuam me padi Gjykatës së Shkallës së Parë Berat për të bërë të mundur regjistrimin e vajzës në regjistrin e gjendjes civile. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi...

Noterizimi i dokumentave për fëmijët e familjeve të kthyera

Pasi përkthyem, noterizuam dokumentat e lëshuar nga shteti Francez të rikthyerve nga azili, prindërit regjistruan sërish fëmijët në arsimin 9-vjeçar. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik...

Kontaktuam me Administratorin e UK-Berat, i cili u tregua i gatshëm për të krijuar kushte të favorshme per familjet të cilave u ishte ndërprerë furnizimi me ujë për shkak të debisë.

Gjatë vizitave në terren paraligjoria identifikoi disa familje të rikthyera, por jo vetëm të cilëve u ishte ndërprerë furnizimi me ujë për shkak të debisë. Për këtë problem kontaktuam me Administratorin e UK-Berat, i cili u tregua i gatshëm për të krijuar kushte të favorshme që këto familje të lidhin akt-marrëveshje. Pas dakordësisë paraligjoria shoqëroi...

Reaguam duke i dërguar shkresë Drejtorit të Komisariatit të Policisë, Berat për ta vënë dijeni për veprimet e dhunës që janë kryer ndaj ricikluesëve të minoriteteve egjiptian dhe rom.

Para disa ditësh u njohëm me problemin e ricikluesëve egjiptian dhe rom në qytetin e Beratit, të cilët dhunoheshin nga individë të caktuar me qëllim që të mos mblidhnin më mbetje të riciklueshme. Kjo situatë nxit Reaguam duke i dërguar shkresë Drejtorit të Komisariatit të Policisë, Berat për ta vënë dijeni për veprimet e dhunës...

Paraligjori i Drejtësi Sociale në qytetin e Kavajës, vazhdon të mbështesë familje të minoriteteve egjiptian dhe rom, të cilat kanë nevojë për ndihmë ligjore parësore dhe dytësore.

Paraligjori i Drejtësi Sociale në qytetin e Kavajës, vazhdon të mbështesë familje të minoriteteve egjiptian dhe rom, të cilat kanë nevojë për ndihmë ligjore parësore dhe dytësore. Zgjidhjet e martesave, procesi legalizimit, aplikim për përfitimin e pagesës së kufizuar, regjistrim civil, etj. Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike...

Paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetin e Devollit dhe Beratit, duke biseduar me familjet e rikthyera kanë vënë re se, aksesimi i e-albania nga ana tyre është shumë i vështirë,me anë një pytësori jemi duke mbledhur të dhëna të detajuara mbi aksesimin e e-albania.

Paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetin e Devollit dhe Beratit, duke biseduar me familjet e rikthyera kanë vënë re se, aksesimi i e-albania nga ana tyre është shumë i vështirë. Përveç mbështetjes që paraligjorët po i japin për aksesimin e e-albania, me anë një pytësori jemi duke mbledhur të dhëna të detajuara mbi aksesimin e...

Bashkia Berat, Gjatë vizitave në terren, paraligjoria e Drejtësi Sociale u njoh me rastin e një nëne të rikthyer nga azili, e cila kërkoi të regjistrojë fëmijët në shkollë.

Gjatë vizitave në terren, paraligjoria e Drejtësi Sociale në qytetin e Beratit u njoh me rastin e një nëne të rikthyer nga azili, e cila kërkoi të regjistrojë fëmijët në shkollë. Pas kontaktit me ZVA-Berat, regjistrimi fëmijëve në shkollë do të kryhet pas datës 20 Gusht. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania