0 Comments

AB eshte sekretare pergjegjesw e 1 ministrie 1-Ajo ka shkelur rregullat e menaxhimit te brendshëm publik

2- Nuk i ka kërkuar njësive te ministrisë raportimet periodike te realizimit te objektivave te njësive

3-Nuk ka kërkuar ne kohe masat sqaruese sipas kerkeses te ministrit

4-Nuk ka kontrolluar cilësinë e pajisjes me te blera përmes nje procesi te prokurori mit publik per sherbimin e provës  ne RSh

Bazuar ne sa me siper ministri kerkon fillimin e procedurave disiplinore ndaj AB

A ka te drejte ministri ?

Cili eshte organi kompetent?

Sipas ligjit civil

Genti Sejrani Changed status to publish 19 Janar, 2024