Plotësimi i dokumentave

27 Shtator, 20230

Vitin e kaluar nuk arriti dot të plotësojë dokumetat e nevojshëm për të marrë bursë për fëmijët e saj. Këtë vit, e ndihmuam zonjën me vërtetimin si anëtare e komunitetit rom dhe egjiptian për të dy fëmijët, si dhe vërtetimin nga taksat që nuk disponon një biznes. Zonja ka marrë vetë vërtetimin se janë nxënëse të asaj shkolle dhe të gjitha këto, do t’i dorëzojë pranë drejtorisë së shkollës që të mund të përfitojë bursë sipas VKM Nr. 666.
Zonja është kryefamiljare dhe haset në vështirësi në edukimin e vajzave të saj, dhe jemi në pritje të miratimit të bursës që do i lehtësonte asaj barrën e shpenzimeve.

“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine” Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

***********************************************************************
Last year, she could not complete the necessary documents to receive a scholarship for her children. This year, we helped the lady with the certification as a member of the Roma and Egyptian community for her two children, as well as the tax certification that a business does not have. The lady herself received the certificate that she is a student of that school and she will submit all this to the school directorate so that she can benefit from a scholarship according to VKM No. 666.
The lady is the head of the family and faces difficulties in raising her daughters, and we are waiting for the approval of the scholarship that would ease her burden of expenses.

“This assistance is offered within the project “Legal protection tool for the community organization of the Roma and Egyptian community”, supported by the Open Society Foundation for Albania”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania