Përfshirja e testit të ADN në ndihmën ligjore falas

11 Tetor, 20230
Na ka ndodhur që Gjykatat të mos e pranojnë kërkesën e palës që përfaqësojmë për ndihmë juridike dytësore, për mbulimin e shpenzimeve për kryerjen e testit të ADN-së, duke arsyetuar se nuk përfshihet si shpenzim gjyqësor në ligj.
Ndaj, për të pasur një sqarim të plotë nëse përfshihet apo jo, ju drejtuam me kërkesë për informacion Drejtorisë së Ndihmës Juridike pranë Ministrisë së Drejtësisë. Përgjigja saj ishte që testi ADN-së përfshihet tek shpenzimet gjyqësore që mbulohen nga ligji.
Në vazhdim do të synojmë zbatimin e saj për familjet në nevojë.
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjesë e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDPUNDP Albania
—————————————————–
It has happened to us that the Courts do not accept the request of the individuals who we represent for secondary legal assistance, to cover the expenses for conducting the DNA test.
Therefore, in order to have a complete clarification of whether it is included or not, we directed you with a request for information to the Directorate of Legal Aid at the Ministry of Justice.
Her answer was that the DNA test is included in the court costs that are covered by law. In the future, we will aim to implement it for families in need.
This activity is carried out within the framework of the project “Empowerment of Roma and Egyptian returnees in the municipalities of Devoll, Fier and Berat” as part of “Strengthening of national and local systems to support the effective socio-economic integration of returnees in the Western Balkans”, Funded from the European Union and implemented by the United Nations Development Program – UNDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania