Në takimin konsultativ të Forumit Final për Inclusive EduJobs

13 Shkurt, 20230
Në takimin konsultativ të Forumit Final, morëm pjesë në tryezën e organizuar nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine, Inclusive EdJobs, BE dhe KMOP, si pjesë e një projekti 3 vjeçar, që përfshin dy çështje kryesore, arsimi dhe punësimi i romëve dhe egjiptianëve.
Në pjesën e parë, u diskutua skema e bursave për fëmijët në arsimin parauniversitar, sidomos për fëmijët braktisës, ku u evidentua se ka vështirësi në zbatim për shkak të mos sqarimit të plotë të kritereve ekonomike në VKM nr.666.
Në pjesën e dytë, për problemin e punësimit të romëve u evidentua mungesa e koordinimit midis qeverisjes vendore dhe asaj qendrore, për të ngritur programe të shërbimeve komunitare për të punësuar individë punëkërkues.
Diskutimi ishte konstruktiv dhe u vendos organizimi i tryezave të përbashkëta me strukturat përkatëse të bashkisë dhe ministrive, për të përmisuar kuadrin ligjor dhe ngritjen e nismave specifike, si mentorimi i fëmijëve nga studentë të degëve të caktuara, nismat për punësim të përfshijnë romët dhe egjiptianët, në mënyrë që të jenë më përfshirëse dhe afatgjata, kurset për shkrim-këndim për të rritur, kurse për trajnim profesional etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania