Mbështetja e banorëve të ish-Komunales për të përfituar nga programi rindërtimit

10 Janar, 20240
Pas përgatitjes dhe dërgimit të ankesave për 35 familjet e ish-Komunales në lidhje me skualifikimin nga përfitimi i programit të rindërtimit, bashkë me Aksion Komunitar kontaktuam me përfaqësues të Drejtorisë së Koordinimit, Monitorimit Bashkërendimit të Rindërtimit, për të diskutuar mbi situatën ligjore dhe sociale të familjeve.
Gjatë diskutimit shprehëm se, aktet ligjore nuk përcaktojnë sesi duhet të trajtohet familja nga momenti i daljes së vendimit për skualifikim deri në momentin e ezaurimit të ankesave administrative dhe ligjore. Gjithashtu, kërkuam që familjet të dërgojnë informacione shtesë Komisionit për të rishikuar vendimet e skualifikimit. Në vazhdim do të presim sesi do të jetë qëndrimi pas shqyrtimit të ankesave, si dhe theksuam se do të ndiqen dhe procese gjyqësore nëse nuk ka ndryshim të vendimit.
__________________________________________
After preparing and sending the complaints to the 35 families of the ish-Komunalja regarding the disqualification from the benefit of the reconstruction program, together with @Aksion Komunitar we contacted representatives of the Directorate of Coordination, Monitoring Coordination of Reconstruction, to discuss the legal and social situation of families. The legal acts do not determine how the family is treated from the moment of the disqualification decision until the exhaustion of administrative and legal appeals. We also agreed that the families should send additional information to the Commission to review the disqualification decisions.In the future, we will wait to see how the attitude will be after reviewing the complaints, and we also emphasized that judicial processes will be followed if there is no change in the decision.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania