Marrëveshje me institucion mikrokredie

2 Gusht, 20230

Shoqëruam ditën e djeshme një zonjë për problemin e saj me një kredi të marrë në vitin 2017. Disa fatkeqësi në familje, pandemia dhe problemet financiare, i kishin shkaktuar zonjës një pamundësi për të vazhduar me pagesat e rregullta të kësaj kredie. Në këtë mënyrë asaj iu grumbullua një shumë parash dhe banka do të fillonte me procedurat për sekuestrimin e banesës.
Qëllimi ynë ishte të arrihej një marrëveshje me institucionin që kishte dhënë këtë mikro-kredi për të ndaluar procedurën e sekuestrimit të banesës dhe ristrukturimin e kredisë.
Pas diskutimeve, u arrit dakordësia me institucionin për firmosjen e një marrëveshjeje për të vazhduar me pagesa me këste të arsyeshme për zonjën.

“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine” Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

************************************************

Yesterday, we accompanied a lady about her problem with a loan taken in 2017. Several disasters in the family, the pandemic and financial problems, had caused the lady an inability to continue with the regular payments of this loan. In this way, she collected a sum of money and the bank would start the procedures for seizing the apartment.
Our goal was to reach an agreement with the institution that had granted this micro-loan to stop the procedure of seizing the apartment and restructuring the loan.
After discussions, an agreement was reached with the institution to sign an agreement to continue with payments in reasonable installments for the lady.

“This assistance is offered within the project “Legal protection tool for the community organization of the Roma and Egyptian community”, supported by the Open Society Foundation for Albania”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania