KUJDESTARIA PËR BABAIN

3 Gusht, 20230

Pas zgjidhjes së martesës, gjykata kishte vendosur lënien për edukim dhe rritje të fëmijës 4 vjeçar nënës. Pas një viti, nëna e braktis fëmijën dhe largohet jashtë vendit. Në këtë situatë fëmija merret nga babai për t’u edukuar dhe rritur. Pas një viti në emigrim, nëna kthehet dhe kërkon që ta rimarrë fëmijën nga babai, pasi gjykata ia kishte lënë asaj për edukim. Për ta rimarrë fëmijën vë në lëvizje dhe specialistin e policimit në zonë. SPZ-ja i thërret në Komisariat për ta zgjidhur çështjen me mirëkuptim.
Në takim ishim dhe ne si përfaqësues të babait, ku kërkuam që edhe pse ka vendim të gjykatës për lënien për edukim dhe rritje nënës, vendimi është shkelur nga ana e saj. Ndaj, kërkuam që primar të shihet interesi më i lartë i fëmijës dhe kërkuam që të kontaktohet nga SPZ-ja punonjësja sociale e bashkisë për të vlerësuar situatën e fëmijës.

Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************
After the dissolution of the marriage, the court decided to leave the 4-year-old child to the mother for education and upbringing. After a year, the mother abandons the child and leaves the country. In this situation the child is taken from the father to be educated and raised. After a year in emigration, the mother returns and asks to take the child back from the father, as the court had left it to her for education. In order to retrieve the child, he also mobilizes the police specialist in the area. The SPZ calls them to the Police Station to resolve the issue with understanding.
We were also at the meeting as the father’s representatives, where we requested that even though there is a court decision to leave the mother for education and upbringing, the decision has been violated by her. Therefore, we asked the mayor to see the best interest of the child and asked that the social worker of the municipality be contacted by SPZ to assess the child’s situation.

The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania