Java e kaluar në qytetin e Lezhës:

4 Shtator, 20230

💼 Një zonjë, shtëpia e së cilës ka pësuar përmbytje, ende nuk gjen emrin në listën e përfituesve edhe në fazën e dytë. Paraligjori ynë vendosi të bëjë një kërkesë me shkrim dhe ta dorëzojë. Presim një përgjigje për këtë familje.

💼 Informuam disa prej përfituesve të bursave të shkollës mbi ndryshimet në vkm Nr. 666 me vendimin nr. 511 të korrikut të vitit 2022. Fëmijët në kategori të minoriteteve dhe me aftësi ndryshe tashmë përfitojnë bursë më të lartë se kategoritë e tjera.

📗 Drejtësi Sociale ka shpërndarë këtë vit vërtetime për komunitetin rom dhe egjiptian që të përfitonin nga bursat dhe librat falas sipas VKM Nr. 666. Për regjistrimet ende të hapura, i mirëpresim ata studentë e nxënës që kanë ende nevojë për vërtetim.

Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************
📌Last week from our cases in the city of Lezha:
💼 One of the ladies with the problem of house flooding still does not find her name in the list of beneficiaries even in the second phase. Our paralegal decided to make a written request and submit it. We await an answer for this family.

💼 We informed some of the beneficiaries of the school scholarships about the changes in vkm No. 666 with decision no. 511 of July 2022. Children in the category of minorities and differently abled already benefit from a higher scholarship than other categories.

📗 Social Justice has distributed certificates this year for the Roma and Egyptian community to benefit from scholarships and free books according to VKM No. 666. For registrations still open, we welcome those students and pupils who still need authentication.

The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania