DREJTËSI SOCIALE RAPORTON PËR GREVIO

31 Gusht, 20230
Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje, të njohur si Konventa e Stambollit, synon që të luftojë dhunën duke e parandaluar atë dhe duke nxitur dënimin e dhunuesve. Grupi i Eksptertëve në Aksionin kundra Dhunës ndaj Grave dhe dhunës në familje, i njohur si GREVIO, mbledh raportet e vendeve, vlerëson legjislacionin dhe masat e ndërrmarra nga vendet anëtare. Në bazë të gjetjeve, Komiteti i Palëve jep rekomandimet për secilin shtet. Shqipëria ka raportuar zyrtarisht këtë vit në 30 qershor për GREVIO, ndërsa nga OJF, Drejtësi Sociale depozitoi disa gjetje në lidhje me diskriminimin e grave dhe vajzave, me fokus minoritetet rome dhe egjiptiane. Bazuar në kërkesat e KE, OJF me fokus të drejtat e grave ftohen që të japin raportet e tyre si dhe të bashkëpunojnë për krijimin e rrjeteve dhe urave bashkëpunuese për të integruar aksionet drejt parandalimit të dhunës, raportimit të saj dhe nxitjes së institucioneve për dënimin e dhunuesve.
Raporti i Drejtësi Sociale mund të lexohet në këtë link: https://rm.coe.int/social-justice-organization…/1680ac6b55
*******************************************************************
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention, aims to combat violence by preventing it and promoting the punishment of perpetrators. The Group of Experts in Action against Violence against Women and Domestic Violence, known as GREVIO, collects country reports, evaluates legislation and measures taken by member countries. Based on the findings, the Committee of the Parties makes recommendations to each country. Albania has officially reported this year on June 30 for GREVIO, while the NGO, Social Justice filed some findings regarding discrimination against women and girls, with a focus on the Roma and Egyptian minorities. Based on the requirements of the EC, NGOs with a focus on women’s rights are invited to submit their reports as well as to cooperate in the creation of collaborative networks and bridges to integrate actions towards the prevention of violence, its reporting and the promotion of institutions for the punishment of abusers.
The Social Justice Report can be read at this link: https://rm.coe.int/social-justice-organization…/1680ac6b55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania