8 Dhjetor, 20230
📰LEZHË/Qytetarja ka nevojë për disa dokumenta për të aplikuar për nënshtetësinë italiane, dhe nuk ka pasur më para një llogari në e-albania. 🔓E ndihmuam të hapë një llogari dhe më pas mblodhëm dokumentat që i duheshin, certifikata personale dhe aplikimi për vërtetim gjyqësor se është person i padënuar. Vërtetimi është tashmë në llogarinë e saj në e-albania.
👌Do ta asistojmë me përkthimin e tyre në gjuhën italiane dhe noterizimin.
Rasti tjetër është sërish në lidhje me institucione të shteteve europiane. 🔗 Do ndihmojmë familjarët të kryejnë ç’regjistrimin e dy të afërmve të tyre që kanë ndërruar jetë në Gjermani. Kemi marrë dokumentat që vërtetojnë ndërrimin jetë me vulë apostile të cilat do t’i përkthejmë dhe noterizojmë, që më pas të vërtetojmë në Zyrën e Gjendjes Civile Lezhë se këta persona nuk janë më në jetë.
📍Gjatë kësaj jave presim të zgjidhim dhe rastin e një qytetari që ka nevojë t’i njihet vjetërsia në punë.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************************
📰LEZĖ/The citizen needs some documents to apply for Italian citizenship, and she did not have an e-albania account before. 🔓We helped him open an account and then collected the documents he needed, personal certificates and the application for judicial certification that he is an unconvicted person. The verification is already in her e-albania account.
👌 We will assist with their translation into Italian and notarization.
The other case is again related to institutions of European states. 🔗 We will help family members deregister two of their relatives who died in Germany. We have received the documents certifying the death with an apostille stamp, which we will translate and notarize, so that we can then certify at the Lezhë Civil Registry Office that these persons are no longer alive.
During this week, we expect to solve the case of a citizen who needs to be recognized 📍 seniority at work.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania