5 Dhjetor, 20230
Paraligjori në terren për identifikimin e rasteve në zonën e banesave sociale, Shkozë.
Mosregjistrimi në gjendjen civile, mosaplikimi për përfitimin e ndihmës ekonomike, ishin disa nga rastet.
E mbështetëm zonjën për aplikimin për përfitimin e ndihmës ekonomike, informuam zotërinë për dokumentacionin që duhet për të regjistruar fëmijën e lindur në Gjermani, si dhe do përgatisim padinë për njohjen e amësisë dhe më pas regjistrimin e vajzës 17-vjeçare.
Mbështetje në kuadër të projektit ”Efficient legal service for community members, a social business” Inclusive EduJobs – Albania i cili mbështetet nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine në partneritet me organizatën greke “KMOP”, me financim të Bashkimit Evropian.
**********************************
Paralegal in the field for the identification of cases in the area of ​​social housing, Shkoza. Non-registration in civil status, non-application for the benefit of economic assistance, were some of the cases.
We supported the lady for the application for the benefit of economic assistance, we informed the gentleman about the documentation needed to register the child born in Germany, as well as we will prepare the lawsuit for the recognition of maternity and then the registration of the 17-year-old girl.
Support within the project “Efficient legal service for community members, a social business” which is supported by the Open Society Foundation for Albania in partnership with the Greek organization “KMOP”, with funding from the European Union.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania