30 Nëntor, 20230
Kontribuam në mënyrë aktive në takimin e zhvilluar nga bashkia Devoll për diskutimin e draft-planit të strehimit social. Zbatimi i programeve te strehimit social që i vijnë në ndihmë shtresave në nevojë, rritja e numrit të përfituesëve nga këto shtresa, parashikimi i financimit të këtij plani në buxhetin afatmesëm, ishin disa nga komentet tona.
Në vazhdim do të mbështesim familjet të aplikojnë për të përfituar nga këto programe.
Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDP UNDP Albania
—————————————————–
We actively contributed to the meeting held by the Devoll municipality to discuss the draft social housing plan. The implementation of social housing programs that help the needy strata, the increase in the number of beneficiaries from these strata, the provision of funding for this plan in the mid-term budget, were some of our comments. In the future, we will support families to apply to benefit from these programs.
This activity is carried out within the framework of the project “Empowerment of Roma and Egyptian returnees in the municipalities of Devoll, Fier and Berat” as part of “Strengthening of national and local systems to support the effective socio-economic integration of returnees in the Western Balkans”, Funded from the European Union and implemented by the United Nations Development Program – UNDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania