3 Nëntor, 20230
Vitin e kaluar mbështetëm për herë të parë ZVA-në Devoll, dhe bashkinë Devoll, të zbatonte VKM-në 666, duke i ofruar bursë 9 nxënës/e të minoriteteve egjiptiane dhe rome në vështirësi ekonomike.
Këtë vit e rritëm numrin e përfituesve nga 9 në 19 nxënës egjiptian dhe romë në vështirësi ekonomik, të cilët do të përfitojnë bursën.
Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDP UNDP Albania
—————————————————–
Last year we supported for the first time ZVA Devoll, and the municipality of Devoll, to implement VKM 666, offering scholarships to 9 students of Egyptian and Roma minorities in economic difficulties.
This year we increased the number of beneficiaries from 9 to 19 Egyptian and Roma students in economic difficulty, who will benefit from the scholarship.
This activity is carried out within the framework of the project “Empowerment of Roma and Egyptian returnees in the municipalities of Devoll, Fier and Berat” as part of “Strengthening of national and local systems to support the effective socio-economic integration of returnees in the Western Balkans”, Funded from the European Union and implemented by the United Nations Development Program – UNDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania