6 Tetor, 20230
Në sektorin e pastrimit në Tiranë punojnë një numër i madh punëtorësh, por nga vëzhgimet tona në terren, ata kanë të përbashkët shumë elemente të etnisë, gjendjes ekonomike deri dhe gjinore. Për të adresuar problemet e tyre dhe organizimin sindikal, është e nevojshme që këto të përbashkëta të njihen dhe të merren parasysh.
🔑 Për të marrë një informacion të detajuar dhe një imazh të plotë të demografisë së punonjësve të sektorit të pastrimit, i kërkuam Bashkisë Tiranë të ndante të dhënat që disponojnë në lidhje me këta punëtorë. Në kërkesën për informacion kërkuam të dhëna mbi numrin e punëtorëve dhe sa gra janë të punësuara, sa prej tyre nga shtresa të margjinalizuara, sa janë kryefamiljare, nëse ky informacion disponohet nga ana e bashkisë.
✉️Kërkesa u dërgua në 31 gusht dhe nuk morëm një përgjigje. Për këtë arsye, angazhuam Komisionerin per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i cili i përcaktojë afat deri më datë 09/10/2023 për të kthyer përgjigje sipas ligjit për të drejtën e informimit, e në të kundërt, ka disa masa administrative që do të merren nga ana e Komisionerit.
***************************************************************
A large number of workers work in the cleaning sector in Tirana, but from our observations in the field, they share many elements of ethnicity, economic status and even gender. In order to address their problems and union organizing, it is necessary that these commonalities be recognized and taken into account.
🔑 In order to get detailed information and a complete image of the demographics of cleaning sector workers, we asked the Municipality of Tirana to share the data they have about these workers. In the request for information, we asked for data on the number of workers and how many women are employed, how many of them are from marginalized groups, how many are heads of households, if this information is available from the municipality.
✉️The request was sent on August 31 and we did not receive a response. For this reason, we engaged the Commissioner for the Right to Information and Protection of Personal Data with a complaint to the municipality. Our request received a positive response and we were informed that the Municipality of Tirana must return an answer according to the law on the right to information, and on the contrary, there are some administrative measures that will be taken by the Commissioner.
Project within OLOF Palme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania