22 Shtator, 20230
Bashkë me disa organizata të tjera nxitëm ndryshimet ligjore për heqjen e detyrimit të paraqitjes së një kontrate qiraje për të aplikuar për bonus. Por, ndryshimet ligjore nuk po gjejnë zbatim në bashkinë Tiranë.
Njësia vendore ku zonja që po mbështesim në Tiranë ka aplikuar, ia refuzon asaj lidhjen e një kontrate tek njësia, ashtu siç përcakton ligji.
Dërguam një shkresë tek njësia vendore dhe përgjigja që na u kthye është se nuk ka një vendim të këshillit bashkiak.
Në vazhdim do t’i dërgojmë shkresë këshillit bashkiak, si dhe do të kontaktojmë me disa anëtarë që të nxisim zbatimin e ligjit.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine” Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine
*********************************************
Together with several other organizations, we pushed for legal changes to remove the obligation to present a rental contract to apply for a bonus. However, the legal changes are not being implemented in the municipality of Tirana.
The local unit where the lady we are supporting in Tirana has applied, refuses her a contract with the unit, as the law stipulates.
We sent a letter to the local unit and the answer we got back is that there is no decision of the municipal council.
In the future, we will send a letter to the municipal council, as well as contact some members, to promote the implementation of the law.
“This assistance is offered within the project “Legal protection tool for the community organization of the Roma and Egyptian community”, supported by the Open Society Foundation for Albania”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania